Podmínky účasti v hodinách "Cvičeníčka"

 • doprovod do cvičební hodiny předá dítě zdravé a způsobilé k absolvování cvičení, na případné možné zdravotní potíže upozorní provozovatele cvičení předem
 • na začátek cvičební hodiny čekají děti před cvičebním sálem, dokud si je cvičitel nepřevezme (za jeho bezpečnost jsou v této době zodpovědní rodiče)
 • v hodinách cvičení rodičů s dětmi zodpovídá za bezpečnost dětí vždy doprovod dítěte
 • v případě nezvladatelnosti projevů Vašeho dítěte bude na požádání cvičitelů v hodině přítomen dospělý zástupce, který převezme zodpovědnost za jeho bezpečí (z docházky může být dítě i vyřazeno, pokud by svým jednáním bránilo ostatním dětem v plnohodnotném prožití cvičební hodiny)
 • za případné škody na majetku provozovatele cvičení nebo pronájemce prostor, způsobené Vaším dítětem, přebíráte finanční odpovědnost
 • v ceně není zahrnuto úrazové pojištění
 • během cvičení mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy z průběhu cvičení pro prezentaci programu "Cvičeníčko" (Váš případný nesouhlas s tímto bodem můžete předat písemně provozovateli "Cvičeníčka" a kopii si nechat stvrdit jeho podpisem)
 • o vrácení části peněz zaplacených lekcí lze požádat v případě nemoci delší než 14 dnů po předložení lékařské zprávy - vrácena bude částka za třetí a další hodiny absence a to: za hodinu absence ve cvičení rodičů s dětmi částka 40 Kč (při platbě za pololetí), v hodinách cvičení dětí 35 Kč

 

Podmínky účasti na dětském táboře

 • Dítě je zdravotně způsobilé (posudek dětského lékaře ne starší 12 měsíců v den ukončení tábora bude vyžadován při nástupu) k absolvování tábora.
 • Tábor není určen pro děti s fyzickým či mentálním hendicapem.
 • V ceně tábora není úrazové pojištění.
 • Odesláním přihlášky dávám souhlas s pořizováním fotodokumentace a natáčením videozáznamů z průběhu akce a s jejich použitím k propagaci programu „Cvičeníčko“ s tím, že budu mít možnost si tyto záběry zakoupit. V případě nesouhlasu s tímto bodem  předám tento nesouhlas písemnou formou při nástupu dítěte na tábor a jeho kopii si nechám od pořadatele stvrdit podpisem.
 • Beru na vědomí, že bude mou povinností odvézt si z tábora dítě v případě, že onemocní (u pobytového tábora bude vyžadovat ošetřování delší 2 dnů), že psychicky nezvládne odloučení od rodiny nebo že bude svými nezvladatelnými projevy a jednáním opakovaně bránit ostatním dětem v plnohodnotném prožití prázdninového pobytu.
 • Za případné škody na majetku provozovatele tábora nebo pronájemce prostor, způsobené dítětem, nese finanční odpovědnost zákonný zástupce dítěte (doporučujeme pojištění odpovědnosti za škody)

 

 

 

Aktualizováno ( Středa, 16 Březen 2016 13:01 )